Tüzük

Moleküler Biyoloji Derne?i Tüzü?ü

Derne?in Ad? ve Merkezi

Madde 1 – Derne?in Ad?: “Moleküler Biyoloji Derne?i” dir, Derne?in merkezi ?stanbul’dur.

Derne?in adresi Dernek Yönetim Kurulu’nun yaz??ma adresidir. Dernek, yurt içinde ve yurt d???nda ?ube açabilir. Derne?in Amac? ve Bu Amac? Gerçekle?tirmek ?çin Dernekçe Sürdürülecek Çal??ma Konular? ve Biçimleri ?le Faaliyet Alan?

Madde 2 – Dernek, moleküler biyoloji ve genetik alan?nda bilimsel çal??malar, deneysel ara?t?rmalar ve e?itsel çal??malar?n yap?lmas?, etkinle?tirilmesi ve geli?tirilmesini sa?lamak ve bu konuda çal??malar yapan ki?i ve kurulu?lara destek vermek amac? ile kurulmu?tur.

Dernekçe Sürdürülecek Çal??ma Konular? ve Biçimleri:

 1. Dernek faaliyetlerinin etkinle?tirilmesi ve geli?tirilmesi için ara?t?rmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans, kongre ve panel gibi e?itim çal??malar? düzenlemek,
 3. Amac?n gerçekle?tirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yay?nlar? temin etmek, dokümantasyon merkezi olu?turmak, çal??malar?n? duyurmak için yaz?l? ve görsel bas?nda tan?t?m faaliyetleri yapmak, derne?in amaçlar? do?rultusunda gazete, dergi, kitap gibi yay?nlar ile üyelerine da??tmak üzere çal??ma ve bilgilendirme bültenleri ç?karmak,
 4. Amac?n gerçekle?tirilmesi için sa?l?kl? bir çal??ma ortam?n? sa?lamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirba? ve k?rtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler al?nmak ?art?yla yard?m toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt d???ndan ba??? kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlar?n?n gerçekle?tirilmesi için ihtiyaç duydu?u gelirleri temin etmek amac?yla iktisadi, ticari ve sanayi i?letmeler kurmak ve i?letmek,
 7. Üyelerinin yararlanmalar? ve bo? zamanlar?n? de?erlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar? tefri? etmek,
 8. Üyeleri aras?nda be?eri münasebetlerin geli?tirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplant?lar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve e?lenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalar?n? sa?lamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ta??n?r, ta??nmaz mal sat?n almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve ta??nmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Moleküler biyoloji ve genetik alanlar?nda bilimsel ara?t?rma ve bilimsel proje ödül yar??mas? düzenlemek, ve ödüle lay?k bulunan ki?i ve projeleri maddi olarak desteklemek,
 11. Amac?n gerçekle?tirilmesi için gerek görülmesi durumunda vak?f kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona kat?lmak, Gerekli izin al?narak derneklerin izinle kurabilece?i tesisleri kurmak,
 12. Uluslararas? faaliyette bulunmak, yurt d???ndaki dernek veya kurulu?lara üye olmak ve bu kurulu?larla proje baz?nda ortak çal??malar yapmak veya yard?mla?mak,
 13. Derne?in amac?n? gerçekle?tirmek üzere, benzer amaçl? derneklerden, özel, tüzel kurum ve ki?iler ile, meslekî kurulu?lardan maddî yard?m almak ve ad? geçen kurumlara maddî yard?mda bulunmak,
 14. Amac?n gerçekle?tirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 say?l? Dernek ve Vak?flar?n Kamu Kurum ve Kurulu?lar? ile ?li?kilerine Dair Kanun hükümleri sakl? kalmak üzere, kamu kurum ve kurulu?lar? ile görev alanlar?na giren konularda ortak projeler yürütmek,
 15. Dernek üyelerinin bilimsel patent ba?vurusu, ara?t?rma bursu, ara?t?rma giderleri ve bilimsel ara?t?rmalara yönelik hizmet al?m? gibi harcamalar?na yönelik olmak üzere k?sa vadeli kredi ihtiyaçlar?n? kar??lamak amac?yla sand?k kurmak,
 16. Gerekli görülen yerlerde ?ube ve temsilcilikler açmak,
 17. Derne?in amac? ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, di?er derneklerle veya vak?f, meslek odalar?, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu?lar?yla ortak bir amac? gerçekle?tirmek için plâtformlar olu?turmak.

Derne?in Faaliyet Alan?:
Dernek, bilim, e?itim, ve deneysel ve teorik ara?t?rma alanlar?nda faaliyet gösterir.

Kurucu Üyeler

Madde 3 – Dernek kurucular?n?n ad ve soyadlar?, ünvan ve meslekleri, ikametgah adresleri ve uyruklar? a?a??da belirtilmi?tir.

Ad? ve Soyad? Ünvan? Mesle?i Adresi Uyru?u
Uygar Halis TAZEBAY Yard. Doçent Dr. Biyolog Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Bilkent Üniversitesi,
06800 Bilkent Ankara
T.C.
Nesrin ÖZÖREN Doçent. Dr. Biyolog Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Bo?aziçi Üniversitesi,
Bebek, ?stanbul
T.C.
Batu ERMAN Doçent. Dr. Biyolog Do?a Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi,
Sabanc? Üniversitesi,
Tuzla Orhanl?, ?stanbul
T.C.
Mehmet ÖZTÜRK Prof. Dr. Eczac? Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Bilkent Üniversitesi,
06800 Bilkent Ankara
T.C.
Petek BALLAR Yard. Doç. Dr. Eczac? Eczac?l?k Fakültesi,
Ege Üniversitesi
Bornova 35040 ?zmir
T.C.
Devrim GÖZÜAÇIK Yard. Doçent Dr. T?p Doktoru Do?a Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi,
Sabanc? Üniversitesi,
Tuzla Orhanl?, ?stanbul
T.C.
Elif Ay?e ERSON Yard. Doçent Dr. Biyolog Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Ortado?u Teknik Üniversitesi,
Ankara
T.C.
Ahmet KOÇ Doçent. Dr. Biyolog ?zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Urla, ?zmir
T.C.
Arzu ÇEL?K Yard. Doçent. Dr. Biyolog Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Bo?aziçi Üniversitesi,
Bebek, ?stanbul
T.C.


Üye Olma Hakk? ve Üyelik ??lemleri

Madde 4 – Fiil ehliyetine sahip bulunan, üniversitelerin Fen, T?p, Eczac?l?k, Di? Hekimli?i, Veterinerlik, Sa?l?k Bilimleri alanlar?ndan en az lisans derecesi olan, veya bunlar?n d???ndaki di?er alanlardan lisans derecesi olmakla birlikte, Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoenformatik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik alanlar?ndan birinde lisansüstü e?itim alan veya bu alanlarda uluslararas? bilimsel yay?n? olan, ve derne?in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu do?rultuda çal??may? kabul eden ve Mevzuat?n öngördü?ü ko?ullar?n? ta??yan her gerçek ve tüzel ki?i bu derne?e üye olma hakk?na sahiptir. Ancak, yabanc? gerçek ki?ilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerle?me hakk?na sahip olmas? da gerekir. Onursal üyelik için bu ko?ul aranmaz.

Dernek ba?kanl???na yaz?l? olarak yap?lacak üyelik ba?vurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeli?e kabul veya iste?in reddi ?eklinde karara ba?lan?r ve sonuç yaz?yla ba?vuru sahibine bildirilir. Ba?vurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derne?in as?l üyeleri, derne?in kurucular? ile müracaatlar? üzerine yönetim kurulunca üyeli?e kabul edilen ki?ilerdir.
Derne?e maddi ve manevi bak?mdan önemli destek sa?lam?? bulunanlar yönetim kurulu karar? ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derne?in ?ubesi aç?ld???nda dernek merkezinde kay?tl? bulunanlar?n üyelik kay?tlar? ?ubelere aktar?l?r. Yeni üyelik müracaatlar? ?ubelere yap?l?r. Üyeli?e kabul ve üyelikten silinme i?lemleri dernek yönetim kurulu taraf?ndan yap?l?r ve en çok doksan gün içinde bir yaz?yla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Ç?kma

Madde 5 – Her üye yaz?l? olarak bildirmek kayd?yla, dernekten ç?kma hakk?na sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ula?t??? anda ç?k?? i?lemleri sonuçlanm?? say?l?r. Üyelikten ayr?lma, üyenin derne?e olan birikmi? borçlar?n? sona erdirmez.

Üyelikten Ç?kar?lma

Madde 6 – Dernek üyeli?inden ç?kar?lmay? gerektiren haller.

 1. Dernek tüzü?üne ayk?r? davran??larda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaç?nmak,
 3. Yaz?l? ikazlara ra?men üyelik aidat?n? bir sene içinde ödememek,
 4. Dernek organlar?nca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma ?artlar?n? kaybetmi? olmak,
 6. Yukar?da say?lan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karar? ile üyelikten ç?kar?labilir.
 7. Dernekten ç?kan veya ç?kar?lanlar, üye kay?t defterinden silinir ve dernek malvarl???nda hak iddia edemez.

Dernek Organlar?

Madde 7 – Derne?in organlar? a?a??da gösterilmi?tir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kurulu? ?ekli, Toplanma Zaman?, Ça?r? ve Toplant? Usulü

Madde 8 – Genel kurul, derne?in en yetkili karar organ? olup; derne?e kay?tl? üyelerden ve ?ubede kay?tl? üyeler taraf?ndan seçilmi? delegelerden olu?ur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda ola?an,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördü?ü hallerde veya dernek üyelerinden be?te birinin yaz?l? iste?i üzerine otuz gün içinde ola?anüstü toplan?r.
  Ola?an genel kurul, 3 y?lda bir, Temmuz ay? içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplan?r.
  Genel kurul toplant?ya yönetim kurulunca ça?r?l?r.
  Yönetim kurulu, genel kurulu toplant?ya ça??rmazsa; üyelerden birinin ba?vurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplant?ya ça??rmakla görevlendirir.

Ça?r? Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzü?üne göre genel kurula kat?lma hakk? bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula kat?lma hakk? bulunan üyeler, en az onbe? gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yaz?l? ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplant?ya ça?r?l?r. Bu ça?r?da, ço?unluk sa?lanamamas? sebebiyle toplant? yap?lamazsa, ikinci toplant?n?n hangi gün, saat ve yerde yap?laca?? da belirtilir. ?lk toplant? ile ikinci toplant? aras?ndaki süre yedi günden az, altm?? günden fazla olamaz.

Toplant?, ço?unluk sa?lanamamas? sebebinin d???nda ba?ka bir nedenle geri b?rak?l?rsa, bu durum geri b?rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant? için yap?lan ça?r? usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. ?kinci toplant?n?n geri b?rakma tarihinden itibaren en geç alt? ay içinde yap?lmas? zorunludur. Üyeler ikinci toplant?ya, birinci f?krada belirtilen esaslara göre yeniden ça?r?l?r.

Genel kurul toplant?s? bir defadan fazla geri b?rak?lamaz.

Toplant? Usulü
Genel kurul, kat?lma hakk? bulunan üyelerin salt ço?unlu?unun, tüzük de?i?ikli?i ve derne?in feshi hallerinde ise üçte ikisinin kat?l?m?yla toplan?r; ço?unlu?un sa?lanamamas? sebebiyle toplant?n?n ertelenmesi durumunda ikinci toplant?da ço?unluk aranmaz. Ancak, bu toplant?ya kat?lan üye say?s?, yönetim ve denetim kurullar? üye tam say?s?n?n iki kat?ndan az olamaz.

Genel kurula kat?lma hakk? bulunan üyelerin listesi toplant? yerinde haz?r bulundurulur. Toplant? yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi? kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler taraf?ndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar? kar??s?na imza koyarak toplant? yerine girerler.

Toplant? yeter say?s? sa?lanm??sa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant? yönetim kurulu ba?kan? veya görevlendirece?i yönetim kurulu üyelerinden biri taraf?ndan aç?l?r. Toplant? yeter say?s? sa?lanamamas? halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Aç?l??tan sonra, toplant?y? yönetmek üzere bir ba?kan ve yeteri kadar ba?kan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olu?turulur.
Dernek organlar?n?n seçimi için yap?lacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haz?run listesindeki isimlerinin kar??lar?n? imzalamalar? zorunludur.

Toplant?n?n yönetimi ve güvenli?inin sa?lanmas? divan ba?kan?na aittir.

Genel kurulda, yaln?zca gündemde yer alan maddeler görü?ülür. Ancak toplant?da haz?r bulunan üyelerin onda biri taraf?ndan görü?ülmesi yaz?l? olarak istenen konular?n gündeme al?nmas? zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakk? vard?r; üye oyunu ?ahsen kullanmak zorundad?r. Onursal üyeler genel kurul toplant?lar?na kat?labilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel ki?inin üye olmas? halinde, tüzel ki?inin yönetim kurulu ba?kan? veya temsille görevlendirece?i ki?i oy kullan?r.

Toplant?da görü?ülen konular ve al?nan kararlar bir tutana?a yaz?l?r ve divan ba?kan? ile yazmanlar taraf?ndan birlikte imzalan?r. Toplant? sonunda, tutanak ve di?er belgeler yönetim kurulu ba?kan?na teslim edilir. Yönetim kurulu ba?kan? bu belgelerin korunmas?ndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma, Karar Alma Usul ve ?ekilleri

Madde 9 – Genel kurulda, aksine karar al?nmam??sa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile di?er konulardaki kararlar ise aç?k olarak oylan?r. Gizli oylar, toplant? ba?kan? taraf?ndan mühürlenmi? ka??tlar?n veya oy pusulalar?n?n üyeler taraf?ndan gere?i yap?ld?ktan sonra içi bo? bir kaba at?lmas? ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra aç?k dökümü yap?larak belirlenen oylard?r.

Aç?k oylamada, genel kurul ba?kan?n?n belirtece?i yöntem uygulan?r.

Genel kurul kararlar?, toplant?ya kat?lan üyelerin salt ço?unlu?uyla al?n?r. ?u kadar ki, tüzük de?i?ikli?i ve derne?in feshi kararlar?, ancak toplant?ya kat?lan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoklu?u ile al?nabilir.

Toplant?s?z veya Ça?r?s?z Al?nan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yaz?l? kat?l?m?yla al?nan kararlar ile dernek üyelerinin tamam?n?n bu tüzükte yaz?l? ça?r? usulüne uymaks?z?n bir araya gelerek ald??? kararlar geçerlidir.Bu ?ekilde karar al?nmas? ola?an toplant? yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10 – A?a??da yaz?l? hususlar genel kurulca görü?ülüp karara ba?lan?r.

 1. Dernek organlar?n?n seçilmesi,
 2. Dernek tüzü?ünün de?i?tirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurullar? raporlar?n?n görü?ülmesi ve yönetim kurulunun ibras?,
 4. Yönetim kurulunca haz?rlanan bütçenin görü?ülüp aynen veya de?i?tirilerek kabul edilmesi,
 5. Derne?in di?er organlar?n?n denetlenmesi ve gerek görüldü?ünde hakl? sebeplerle onlar?n görevden al?nmas?,
 6. Üyeli?in reddi veya üyelikten ç?karma hakk?nda verilen yönetim kurulu kararlar?na kar?? yap?lan itirazlar?n incelenmesi ve karara ba?lanmas?,
 7. Dernek için gerekli olan ta??nmaz mallar?n sat?n al?nmas? veya mevcut ta??nmaz mallar?n sat?lmas? hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çal??malar? ile ilgili olarak haz?rlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya de?i?tirilerek onaylanmas?,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullar?n?n kamu görevlisi olmayan ba?kan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlar?n?n tespit edilmesi,
 10. Derne?in federasyona kat?lmas? ve ayr?lmas?n?n kararla?t?r?lmas?,
 11. Derne?in ?ubelerinin aç?lmas?n?n kararla?t?r?lmas? ve aç?lmas?na karar verilen ?ube ile ilgili i?lemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derne?in uluslar aras? faaliyette bulunmas?, yurt d???ndaki dernek ve kurulu?lara üye olarak kat?lmas? veya ayr?lmas?,
 13. Derne?in vak?f kurmas?,
 14. Derne?in fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun di?er önerilerinin incelenip karara ba?lanmas?,
 16. Derne?in en yetkili organ? olarak derne?in di?er bir organ?na verilmemi? olan i?lerin görülmesi ve yetkilerin kullan?lmas?,
 17. Mevzuatta genel kurulca yap?lmas? belirtilen di?er görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Te?kili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 – Yönetim kurulu be? as?l ve be? yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplant?s?nda bir kararla görev bölü?ümü yaparak ba?kan, ba?kan yard?mc?s?, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi ?art?yla her zaman toplant?ya ça?r?labilir. Üye tamsay?s?n?n yar?s?ndan bir fazlas?n?n haz?r bulunmas? ile toplan?r. Kararlar, toplant?ya kat?lan üye tam say?s?n?n salt ço?unlu?u ile al?n?r.

Yönetim kurulu as?l üyeli?inde istifa veya ba?ka sebeplerden dolay? bo?alma oldu?u taktirde genel kurulda ald??? oy çoklu?u s?ras?na göre yedek üyelerin göreve ça?r?lmas? mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu a?a??daki hususlar? yerine getirir.

 1. Derne?i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü ki?iye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplar?na ili?kin i?lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi haz?rlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derne?in çal??malar? ile ilgili yönetmelikleri haz?rlayarak genel kurul onay?na sunmak,
 4. Genel kurulun verdi?i yetki ile ta??nmaz mal sat?n almak, derne?e ait ta??n?r ve ta??nmaz mallar? satmak, bina veya tesis in?a ettirmek, kira sözle?mesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdi?i yetki ile ?ube açmaya ili?kin i?lemlerin yürütülmesini sa?lamak,
 6. Derne?in ?ubelerinin denetlenmesini sa?lamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler aç?lmas?n? sa?lamak,
 8. Genel kurulda al?nan kararlar? uygulamak,
 9. Her faaliyet y?l? sonunda derne?in i?letme hesab? tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çal??malar?n? aç?klayan raporunu düzenlemek, topland???nda genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmas?n? sa?lamak,
 11. Derne?e üye al?nmas? veya üyelikten ç?kar?lma hususlar?nda karar vermek,
 12. Derne?in amac?n? gerçekle?tirmek için yetkisi dahilinde her çe?it karar? almak ve uygulamak,
 13. Mevzuat?n kendisine verdi?i di?er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Te?kili, Görev ve Yetkileri

Madde 12 – Denetim kurulu, üç as?l ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu as?l üyeli?inde istifa veya ba?ka sebeplerden dolay? bo?alma oldu?u taktirde genel kurulda ald??? oy çoklu?u s?ras?na göre yedek üyelerin göreve ça?r?lmas? mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derne?in, tüzü?ünde gösterilen amaç ve amac?n gerçekle?tirilmesi için sürdürülece?i belirtilen çal??ma konular? do?rultusunda faaliyet gösterip göstermedi?ini, defter, hesap ve kay?tlar?n mevzuata ve dernek tüzü?üne uygun olarak tutulup tutulmad???n?, dernek tüzü?ünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir y?l? geçmeyen aral?klarla denetler ve denetim sonuçlar?n? bir rapor halinde yönetim kuruluna ve topland???nda genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerekti?inde genel kurulu toplant?ya ça??r?r.

Derne?in Gelir Kaynaklar?

Madde 13 – Derne?in gelir kaynaklar? a?a??da say?lm??t?r.

 1. Üye aidat?: Üyelerden giri? ödentisi olarak 20 TL, y?ll?k olarak ta 50 TL aidat al?n?r. Bu miktarlar? art?rmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. ?ube ödentisi: Derne?in genel giderlerini kar??lamak üzere ?ubeler taraf?ndan tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si alt? ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel ki?ilerin kendi iste?i ile derne?e yapt?klar? ba??? ve yard?mlar,
 4. Dernek taraf?ndan tertiplenen çay ve yemekli toplant?, gezi ve e?lence, temsil, konser, spor yar??mas? ve konferans gibi faaliyetlerden sa?lanan gelirler,
 5. Derne?in mal varl???ndan elde edilen gelirler,
 6. Yard?m toplama hakk?ndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba??? ve yard?mlar,
 7. Derne?in, amac?n? gerçekle?tirmek için ihtiyaç duydu?u geliri temin etmek amac?yla giri?ti?i ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Di?er gelirler.

Derne?in Defter Tutma Esas, Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14 – Defter tutma esaslar?;
Dernekte, i?letme hesab? esas?na göre defter tutulur. Ancak, y?ll?k brüt gelirin Dernekler Yönetmeli?inin 31. Maddesinde belirtilen haddi a?mas? durumunda takip eden hesap döneminden ba?layarak bilanço esas?na göre defter tutulur.

Bilanço esas?na geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukar?da belirtilen haddin alt?na dü?ülürse, takip eden y?ldan itibaren i?letme hesab? esas?na dönülebilir.

Yukar?da belirtilen hadde ba?l? kalmaks?z?n yönetim kurulu karar? ile bilanço esas?na göre defter tutulabilir.
Derne?in ticari i?letmesi aç?lmas? durumunda, bu ticari i?letme için, ayr?ca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kay?t Usulü

Derne?in defter ve kay?tlar? Dernekler Yönetmeli?inde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, a?a??da yaz?l? defterler tutulur.

a)??letme hesab? esas?nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a?a??daki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlar? tarih ve numara s?ras?yla bu deftere yaz?l?r ve kararlar?n alt? toplant?ya kat?lan üyelerce imzalan?r.
 2. Üye Kay?t Defteri: Derne?e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derne?e giri? ve ç?k?? tarihleri bu deftere i?lenir. Üyelerin ödedikleri giri? ve y?ll?k aidat miktarlar? bu deftere i?lenebilir.
 3. Evrak Kay?t Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve s?ra numaras? ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrak?n as?llar? ve giden evrak?n kopyalar? dosyalan?r. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar ç?kt?s? al?nmak suretiyle saklan?r.
 4. Demirba? Defteri: Derne?e ait demirba?lar?n edinme tarihi ve ?ekli ile kullan?ld?klar? veya verildikleri yerler ve kullan?m sürelerini dolduranlar?n kay?ttan dü?ürülmesi bu deftere i?lenir.
 5. ??letme Hesab? Defteri: Dernek ad?na al?nan gelirler ve yap?lan giderler aç?k ve düzenli olarak bu deftere i?lenir.
 6. Al?nd? Belgesi Kay?t Defteri: Al?nd? belgelerinin seri ve s?ra numaralar?, bu belgeleri alan ve iade edelerin ad?, soyad? ve imzalar? ile ald?klar? ve iade ettikleri tarihler bu deftere i?lenir.

b)Bilanço esas?nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a?a??daki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nc? alt bentlerinde kay?tl? defterler bilanço esas?nda defter tutulmas? durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kay?t ?ekli Vergi Usul Kanunu ile bu

Kanununun Maliye Bakanl???na verdi?i yetkiye istinaden yay?mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli?leri esaslar?na göre yap?l?r.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulmas? zorunlu olan defterler kullanmaya ba?lamadan önce il dernekler müdürlü?üne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullan?lmas?na sayfalar? bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yap?lmaz. Ancak, bilanço esas?na göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakl? defterlerin, kullan?laca?? y?ldan önce gelen son ayda, her y?l yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

??letme hesab? esas?na göre kay?t tutulmas? durumunda y?l sonlar?nda (31 Aral?k) (Dernekler Yönetmeli?i EK-16’da belirtilen) “??letme Hesab? Tablosu” düzenlenir. Bilanço esas?na göre defter tutulmas? durumunda ise, y?l sonlar?nda (31 Aral?k), Maliye Bakanl???nca yay?mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli?lerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derne?in Gelir ve Gider ??lemleri

Madde 15 – Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeli?i EK- 17’de örne?i bulunan) “Al?nd? Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar arac?l??? ile tahsili halinde banka taraf?ndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler al?nd? belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende sat?? fi?i, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yap?l?r. Ancak derne?in, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsam?nda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulas?, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeli?i EK-13’te örne?i bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek taraf?ndan ki?i, kurum veya kurulu?lara yap?lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeli?i EK-14’te örne?i bulunan) “Ayni Yard?m Teslim Belgesi” ile yap?l?r. Ki?i, kurum veya kurulu?lar taraf?ndan derne?e yap?lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeli?i EK-15’te örne?i bulunan) “Ayni Ba??? Al?nd? Belgesi” ile kabul edilir.

Al?nd? Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullan?lacak “Al?nd? Belgeleri” (Dernekler Yönetmeli?i EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu karar?yla, matbaaya bast?r?l?r.

Al?nd? belgelerinin bast?r?lmas? ve kontrolü, matbaadan teslim al?nmas?, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar aras?nda devir teslimi ve al?nd? belgesi ile dernek ad?na gelir tahsil edecek ki?i veya ki?iler taraf?ndan bu al?nd? belgelerinin kullan?m?na ve toplan?lan gelirlerin teslimine ili?kin hususlarda Dernekler Yönetmeli?inin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek ad?na gelir tahsil edecek ki?i veya ki?iler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karar? ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek ki?ilerin aç?k kimli?i, imzas? ve foto?raflar?n? ihtiva eden (Dernekler Yönetmeli?i EK- 19’da örne?i bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek taraf?ndan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu ba?kan?nca onaylan?r. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili de?i?iklikler yönetim kurulu ba?kan?nca, onbe? gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek ad?na gelir tahsil edecek ki?iler, ancak adlar?na düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye ba?layabilirler.

Yetki belgesinin kullan?m?, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeli?inin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek taraf?ndan kullan?lan al?nd? belgeleri, harcama belgeleri ve di?er belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakl? kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say? ve tarih düzenine uygun olarak 5 y?l süreyle saklan?r.

Beyanname Verilmesi

Madde 16 – Derne?in, bir önceki y?la ait faaliyetleri ile gelir ve gider i?lemlerinin y?l sonu itibar?yla sonuçlar?na ili?kin (Dernekler Yönetmeli?i EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu taraf?ndan onayland?ktan sonra, her takvim y?l?n?n ilk dört ay? içinde dernek ba?kan? taraf?ndan ilgili mülki idare amirli?ine verilir.

Bildirim Yükümlülü?ü

Madde 17 – Mülki amirli?e yap?lacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Ola?an veya ola?anüstü genel kurul toplant?lar?n? izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullar? ile di?er organlara seçilen as?l ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeli?i EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu ba?kan? taraf?ndan ilgili mülki idare amirli?ine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan ba?kan?, ba?kan yard?mc?lar? ve yazman taraf?ndan imzalanm?? genel kurul toplant? tutana?? örne?i,
 2. Tüzük de?i?ikli?i yap?lm??sa, tüzü?ün de?i?en maddelerinin yeni ve eski ?ekli ile dernek tüzü?ünün son ?eklinin her sayfas? yönetim kurulunca imzalanm?? örne?i,
  eklenir.

Ta??nmazlar?n Bildirilmesi

Derne?in edindi?i ta??nmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeli?i EK-26’da sunulan) “Ta??nmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirli?ine bildirilir.

Yurtd???ndan Yard?m Alma Bildirimi

Dernek taraf?ndan, yurtd???ndan yard?m al?nacak olmas? durumunda yard?m al?nmadan önce (Dernekler Yönetmeli?i EK-4’te belirtilen) “Yurtd???ndan Yard?m Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirli?ine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt d???ndan yard?m al?nmas? hususunda al?nm?? yönetim kurulu karar? örne?i, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözle?me ve benzeri belgeler ile yard?m?n aktar?ld??? hesaba ili?kin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örne?i de eklenir.

Nakdi yard?mlar?n bankalar arac?l???yla al?nmas? ve kullan?lmadan önce bildirim ?art?n?n yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kurulu?lar? ?le Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derne?in görev alan?na ili?kin konularda kamu kurum ve kurulu?lar? ile yürüttü?ü ortak projelerle ilgili olarak yap?lan protokol ve projenin örne?i (Dernekler Yönetmeli?i EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulundu?u yerin valili?ine verilir.

De?i?ikliklerin Bildirilmesi

Derne?in yerle?im yerinde meydana gelen de?i?iklik (Dernekler Yönetmeli?i EK-24’te belirtilen) “Yerle?im Yeri De?i?iklik Bildirimi”; genel kurul toplant?s? d???nda dernek organlar?nda meydana gelen de?i?iklikler (Dernekler Yönetmeli?i EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlar?ndaki De?i?iklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, de?i?ikli?i izleyen otuz gün içinde mülki idare amirli?ine bildirilir.

Dernek tüzü?ünde yap?lan de?i?iklikler de tüzük de?i?ikli?inin yap?ld??? genel kurul toplant?s?n? izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirli?ine bildirilir.

Derne?in ?ç Denetimi

Madde 18 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu taraf?ndan iç denetim yap?labilece?i gibi, ba??ms?z denetim kurulu?lar?na da denetim yapt?r?labilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya ba??ms?z denetim kurulu?lar?nca denetim yap?lm?? olmas?, denetim kurulunun yükümlülü?ünü ortadan kald?rmaz.
Denetim kurulu taraf?ndan en geç y?lda bir defa derne?in denetimi gerçekle?tirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya ba??ms?z denetim kurulu?lar?na denetim yapt?rabilir.

Derne?in Borçlanma Usulleri

Madde 19 – Dernek amac?n? gerçekle?tirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmas? halinde yönetim kurulu karar? ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet al?m? konular?nda olabilece?i gibi nakit olarak ta yap?labilir. Ancak bu borçlanma, derne?in gelir kaynaklar? ile kar??lanamayacak miktarlarda ve derne?i ödeme güçlü?üne dü?ürecek nitelikte yap?lamaz.

Derne?in ?ubelerinin Kurulu?u

Madde 20 – Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul karar?yla ?ube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç ki?ilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeli?i’nde belirtilen ?ube kurulu? bildirimini ve gerekli belgeleri, ?ube aç?lacak yerin en büyük mülki amirli?ine verir.

?ubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21 – ?ubeler, tüzel ki?ili?i olamayan, dernek amaç ve hizmet konular? do?rultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm i?lemlerinden do?an alacak ve borçlar?ndan ötürü kendisinin sorumlu oldu?u dernek iç örgütüdür.

?ubelerin Organlar? ve ?ubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22 – ?ubenin organlar?, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, ?ubenin kay?tl? üyelerinden olu?ur.Yönetim kurulu, be? as?l ve be? yedek, denetim kurulu ise üç as?l ve üç yedek üye olarak ?ube genel kurulunca seçilir.

Bu organlar?n görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili di?er hükümler, mevzuat?n öngördü?ü çerçevede ?ube’de de uygulan?r.

?ubelerin Genel Kurullar?n?n Toplanma Zaman? ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nas?l Temsil Edilece?i

Madde 23 – ?ubeler, genel kurul ola?an toplant?lar?n? genel merkez genel kurulu toplant?s?ndan en az iki ay önce bitirmek zorundad?rlar.

?ubelerin ola?an genel kurulu, 3 y?lda bir, Eylül ay? içersinde, ?ube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplan?r.
?ubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örne?ini toplant?n?n yap?ld??? tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirli?ine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundad?rlar.

?ubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve do?al delegelerle temsil edilir. ?ubelerin yönetim ve denetim kurulu ba?kanlar? do?al delege olarak, ?ubede kay?tl? her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye say?s? 10‘dan fazla veya toplam üye say?s? 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, ?ubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna kat?lma hakk?na sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son ?ube genel kurulunda seçilen delegeler kat?l?r. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna kat?l?r, ancak ?ube ad?na delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

?ubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde ?ubedeki görevinden ayr?l?rlar.

Temsilcilik Açma

Madde 24 – Dernek, gerekli gördü?ü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amac?yla yönetim kurulu karar?yla temsilcilik açabilir. Temsilcili?in adresi, yönetim kurulu karar?yla temsilci olarak görevlendirilen ki?i veya ki?iler taraf?ndan o yerin mülkî idare amirli?ine yaz?l? olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. ?ubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzü?ün Ne ?ekilde De?i?tirilece?i

Madde 25 – Tüzük de?i?ikli?i genel kurul karar? ile yap?labilir.
Genel kurulda tüzük de?i?ikli?i yap?labilmesi için genel kurula kat?lma ve oy kullanma hakk? bulunan üyelerin 2/3 ço?unlu?u aran?r. Ço?unlu?un sa?lanamamas? sebebiyle toplant?n?n ertelenmesi durumunda ikinci toplant?da ço?unluk aranmaz. Ancak, bu toplant?ya kat?lan üye say?s?, yönetim ve denetim kurullar? üye tam say?s?n?n iki kat?ndan az olamaz.
Tüzük de?i?ikli?i için gerekli olan karar ço?unlu?u toplant?ya kat?lan ve oy kullanma hakk? bulunan üyelerin oylar?n?n 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük de?i?ikli?i oylamas? aç?k olarak yap?l?r.

Derne?in Feshi ve Mal Varl???n?n Tasfiye ?ekli

Madde 26 – Genel kurul, her zaman derne?in feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görü?ülebilmesi için genel kurula kat?lma ve oy kullanma hakk? bulunan üyelerin 2/3 ço?unlu?u aran?r. Ço?unlu?un sa?lanamamas? sebebiyle toplant?n?n ertelenmesi durumunda ikinci toplant?da ço?unluk aranmaz. Ancak, bu toplant?ya kat?lan üye say?s?, yönetim ve denetim kurullar? üye tam say?s?n?n iki kat?ndan az olamaz.

Fesih karar?n?n al?nabilmesi için gerekli olan karar ço?unlu?u toplant?ya kat?lan ve oy kullanma hakk? bulunan üyelerin oylar?n?n 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih karar? oylamas? aç?k olarak yap?l?r.

Tasfiye ??lemleri

Genel kurulca fesih karar? verildi?inde, derne?in para, mal ve haklar?n?n tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden olu?an tasfiye kurulunca yap?l?r. Bu i?lemlere, feshe ili?kin genel kurul karar?n?n al?nd??? veya kendili?inden sona erme halinin kesinle?ti?i tarihten itibaren ba?lan?r. Tasfiye süresi içinde bütün i?lemlerde dernek ad?nda “Tasfiye Halinde Moleküler Biyoloji Derne?i” ibaresi kullan?l?r.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derne?in para, mal ve haklar?n?n tasfiyesi i?lemlerini ba?tan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derne?in hesaplar?n? inceler. ?nceleme esnas?nda derne?e ait defterler, al?nd? belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kay?tlar? ile di?er belgelerinin tespiti yap?larak varl?k ve yükümlülükleri bir tutana?a ba?lan?r.
Tasfiye i?lemeleri s?ras?nda derne?in alacakl?lar?na ça?r?da bulunulur ve varsa mallar? paraya çevrilerek alacakl?lara ödenir. Derne?in alacakl? olmas? durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklar?n tahsil edilmesi ve borçlar?n ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar?, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemi?se derne?in bulundu?u ildeki amac?na en yak?n ve fesih edildi?i tarihte en fazla üyeye sahip derne?e devredilir.

Tasfiyeye ili?kin tüm i?lemler tasfiye tutana??nda gösterilir ve tasfiye i?lemleri, mülki idare amirliklerince hakl? bir nedene dayan?larak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlan?r.

Derne?in para, mal ve haklar?n?n tasfiye ve intikal i?lemlerinin tamamlanmas?n? müteakip tasfiye kurulu taraf?ndan durumun yedi gün içinde bir yaz? ile dernek merkezinin bulundu?u yerin mülki idare amirli?ine bildirilmesi ve bu yaz?ya tasfiye tutana??n?n da eklenmesi zorunludur.

Derne?in defter ve belgelerini tasfiye kurulu s?fat?yla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi be? y?ld?r.

Hüküm Eksikli?i

Madde 27 – Bu tüzükte belirtilmemi? hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen ç?kart?lm?? olan Dernekler Yönetmeli?i ve ilgili di?er mevzuat?n dernekler hakk?ndaki hükümleri uygulan?r.

Geçici Madde 1-?lk genel kurulda dernek organlar? olu?turulana kadar, derne?i temsil edecek ve dernekle ilgili i? ve i?lemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri a?a??da belirtilmi?tir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Ad? ve Soyad? : Görev Unvan? : ?mza:
Uygar Halis TAZEBAYBa?kan
Nesrin ÖZÖRENBa?kan Yard?mc?s?
Petek BALLARGenel Sekreter
Ahmet KOÇ Sayman
Mehmet ÖZTÜRKÜye
Devrim GÖZÜAÇIK Üye
Ay?e Elif ERSONÜye
Batu ERMAN Üye
Arzu ÇEL?KÜye

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.