Ödül Alan Üyelerimiz

3 Kasım 2016

thumbnail_Yrd_-Doc_-Dr_-Ayse-Koca-Caydasi-2-400x220

L’OREAL-UNESCO ”B?L?M KADINLARI ?Ç?N” 2017

L’Oreal ve UNESCO’nun ya?am bilimleri alan?nda bu y?l 15.’sini düzenledi?i ‘Uluslararas? Bilim Kad?nlar? Ödülü’nü almaya hak kazanan 6 bilim kad?n?ndan biri Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ay?e Koca Çayda?? oldu. Genç bilim kad?nlar?na bilimsel çal??malar?nda kullanmak üzere burs verilen programa Çayda?? hücre bölünmesinin kontrolü üzerine yapmay? amaçlad??? çal??malarla kat?ld?. GTÜ’lü bilim insan? Çayda?? L’Oreal Unesco Bilim Kad?nlar? ?çin Program?’na önerdi?i projede hücre bölünmesinin son a?amalar?n? kontrol eden yeni bir mekanizmay? ayd?nlatmay? hedefliyor. Hücre bölünmesinin son basamaklar?, bölünmeden önce son kontrollerinin, son düzeltmelerin yap?labilece?i nihai a?ama. Bu sürecin anla??lmas? kanser gibi hücre bölünmesi bozukluklar?n?n moleküler temellerinin anla??lmas? için de gerekli. Çayda??’n?n yapt??? ara?t?rma, kansere neden olan etkenlerin moleküler mekanizmalar?n?n anla??lmas?na yard?mc? olacak ve kanserle mücadelede potansiyel hedef mekanizmalar ortaya ç?karacak. Edindi?i ba?ar? ile ilgili aç?klama yapan Çayda??, “Ba??ms?z kariyerine çok yeni ba?lam?? bir bilim insan? olarak, vaktimin büyük bölümünü ara?t?rmalar?m? gerçekle?tirebilmek için fon aray??? içinde geçiriyorum. L’Oréal Türkiye Genç Bilim Kad?nlar?na Destek Bursu kariyerim aç?s?ndan çok ciddi bir aç?l?m sa?layacak. Bu ödül sayesinde ara?t?rmalar?ma ba?layabilece?im. Bu ödülü almaya lay?k görüldü?üm için çok mutluyum. Ba?ta L’Oréal Unesco Bilim Kad?nlar? için program? olmak üzere eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum.” ifadelerini kulland?.

kaynak: www.marmarahayat41.com

ebru erbay sabri ülker ödülü

Türkiye’nin beslenme ve sa?l?kl? ya?am alan?nda faaliyet gösteren öncü kurulu?lar?ndan Sabri Ülker Vakf?’n?n akademi, endüstri ve ara?t?rma enstitülerindeki bilim insanlar?n? desteklemek, te?vik etmek ve ara?t?rmalar?n toplum yarar?na sunulmas?na destek olmak amac?yla gerçekle?tirdi?i Sabri Ülker Bilim Ödülü” Yar??mas?’n?n sonucu aç?kland?. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay, “Sa?l?k ?çin Bioaktif Lipitler” adl? çal??mas?yla Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne lay?k görüldü.

Toplumun g?da, beslenme ve sa?l?kl? ya?am alan?nda güncel, güvenilir ve bilimsel bilgiye ula?mas? için çal??malar yürüten Sabri Ülker Vakf?, 4 May?s 2017 tarihinde ?stanbul’da düzenlenen 4. Beslenme ve Sa?l?kl? Ya?am Zirvesi’ne ev sahipli?i yapt?. Zirvede, vakf?n 2014’ten bu yana akademi, endüstri ve ara?t?rma enstitülerindeki bilim insanlar?n? desteklemek, te?vik etmek ve ara?t?rmalar?n toplum yarar?na sunulmas?na destek olmak amac?yla gerçekle?tirdi?i Sabri Ülker Bilim Ödülü Yar??mas?’n?n bu y?lki sonucu da aç?kland?.

Temas? “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sa?l???” olarak belirlenen Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün sahibi “Sa?l?k ?çin Bioaktif Lipitler” adl? projesiyle Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay oldu. Erbay ödülünü, Sabri Ülker Vakf? Onursal Ba?kan? Oltan Sungurlu, Sabri Ülker Vakf? Bilim Kurulu Üyesi Dr. Zeki Ziya Sözen ve Harvard Üniversitesi Uluslararas? ?li?kilerden Sorumlu Rektör Yard?mc?s? Mark Elliott’tan ald?.

Erbay, palmitoleik asidin vücuda zararl? olmad???n? ispatlad?

4. Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne lay?k görülen Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay, çal??mas?nda zararl? oldu?u san?lan vücuttaki palmitoleik asit üretiminin bilinmesinin aksine koruyucu bir etkisi oldu?unu ortaya koydu. Erbay, çok yüksek kalorili g?dalarla besledi?i fareler üzerinde yapt??? ara?t?rmada; doymam?? bir ya? olan palmitoleik asitin hücre yap?s?na zarar veren doymu? ya?lar? uzakla?t?rd???n?, ölüme yol açabilen damar sertli?ini durdurdu?unu da gösterdi. Erbay’?n“Sa?l?k ?çin Bioaktif Lipitler” adl? ara?t?rmas? alan?n?n sayg?n bilim dergilerinden Science Translational Medicine dergisinde de yer ald?.

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi’nden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay, doktoras?n? Urbana – Champaign, Illinois Üniversitesi hücre ve yap?sal biyoloji alan?nda yapt?. Doktora sonras? e?itimini Harvard Üniversitesi Halk Sa?l??? Fakültesi’nde Prof. Dr. Gökhan Hotam??l?gil ile e?itimini tamamlayan Erbay, Avrupa Ara?t?rma Konseyi (ERC) Ya?am Bilimleri’nde “Starting Grant’? Türkiye’den alan ilk ara?t?rmac? oldu. Erbay, ayr?ca Münih’te Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde Kardiyovasküler Önleme Enstitüsü’nde misafir profesör olarak görev yapt?. Erbay, Türk Bilim Akademisi Genç Ara?t?rmac? Program?’na üyelik, Amerikan Kalp Derne?i doktora öncesi bursu gibi birçok ödülün de sahibi.

Kaynak: www.on5yirmi5.com