MBD K?sa Su?reli Deg?is?im Program? 2017

11 Mart 2016

MBD K?sa Su?reli Deg?is?im Program?, dernek u?yesi aras?t?rmac?lar?n laboratuvarlar? aras?nda is?birlig?inin gelis?tirilmesini ve bilgi aktar?m?n?n sag?lanmas?n? amac?lamaktad?r. Program kapsam?nda, yu?ksek lisans ve doktora o?g?rencilerinin Tu?rkiye ic?erisinde bas?ka bir s?ehirdeki laboratuvarlara yapacaklar? 1-3 ay uzunlug?undaki aras?t?rma ziyaretlerine yo?nelik konaklama, yol ve yas?am giderleri desteklenecektir. Bas?vurular c?al?s?malar?n yayg?n etkileri ve yap?lacak olan ziyaret o?nerilen c?al?s?man?n ilerletilebilmesi ic?in tas??d?g?? kritiklik derecesi go?z o?nu?ne al?narak deg?erlendirilecektir. 2017 y?l? için max. 4 ba?vuruya imkan?m?z dahilinde bütçe ay?r?lacakt?r. Bu kapsamda verilecek destek miktar?, ziyaret su?resinden bag??ms?z olarak en fazla 2.500 (I?ki bin bes?yu?z) TL’dir. Program taraf?ndan desteklenmeye deg?er go?ru?len c?al?s?malar 08-09-10 Eylül 2017 tarihlerinde du?zenlenecek olan Moleku?ler Biyoloji Derneg?i 5. Uluslararas? Kongresi (MolBiyoKon 2017)’nde ac??klanacakt?r.

Bas?vuru Kos?ullar?:

– Bas?vuran aday?n kendisinin, tez dan?s?man?n?n ve ziyaret edeceg?i laboratuardaki dan?s?man?n?n Moleku?ler Biyoloji Derneg?i u?yesi olmas? gerekmektedir.

– Bas?vuran aday?n yu?ksek lisans veya doktora tez c?al?s?malar?n? Tu?rkiye’de bir u?niversitede, moleku?ler biyoloji ve/veya dig?er moleku?ler yas?am bilimleri alanlar?n?n birinde su?rdu?ru?yor olmas? gerekmektedir.

Bas?vuru ic?in istenen belgeler:

– Bas?vuru formu ve k?sa proje o?zeti (500 kelimeden az)

– Aday?n akademik o?zgec?mis?i ve yay?n listesi

– Tez dan?s?man? taraf?ndan yaz?lacak tavsiye mektubu

– Ziyaret edilecek laboratuvardan kabul yaz?s?

Adaylar?n ba?vurular?, yukar?da belirtilen belgeleri taraf?m?za ula?t?ktan sonra ilk yönetim kurulu toplant?s?nda görü?ülüp ba?vuru sahiplerine bilgi verilecektir. Kontenjan s?n?rl?d?r. “Bo?aziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Sekreterli?i Kuzey Park Binas? Oda No: 302. 34342 Be?ikta?/ ?stanbul” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bog?azic?i U?niversitesi
Moleku?ler Biyoloji ve Genetik Bo?lu?mu? Sekreterlig?i Kuzey Park Binas? Oda No: 302
34342 Bes?iktas?/ I?stanbul

Bas?vuru formuna http://www.molbioturk.org/mbd/ adresinden ulas??labilir