Üyelik Sözle?mesi

Üye Olma Hakk? ve Üyelik ??lemleri

Madde 4 – Fiil ehliyetine sahip bulunan, üniversitelerin Fen, T?p, Eczac?l?k, Di? Hekimli?i, Veterinerlik, Sa?l?k Bilimleri alanlar?ndan en az lisans derecesi olan, veya bunlar?n d???ndaki di?er alanlardan lisans derecesi olmakla birlikte, Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoenformatik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik alanlar?ndan birinde lisansüstü e?itim alan veya bu alanlarda uluslararas? bilimsel yay?n? olan, ve derne?in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu do?rultuda çal??may? kabul eden ve Mevzuat?n öngördü?ü ko?ullar?n? ta??yan her gerçek ve tüzel ki?i bu derne?e üye olma hakk?na sahiptir. Ancak, yabanc? gerçek ki?ilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerle?me hakk?na sahip olmas? da gerekir. Onursal üyelik için bu ko?ul aranmaz.

Dernek ba?kanl???na yaz?l? olarak yap?lacak üyelik ba?vurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeli?e kabul veya iste?in reddi ?eklinde karara ba?lan?r ve sonuç yaz?yla ba?vuru sahibine bildirilir. Ba?vurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derne?in as?l üyeleri, derne?in kurucular? ile müracaatlar? üzerine yönetim kurulunca üyeli?e kabul edilen ki?ilerdir.
Derne?e maddi ve manevi bak?mdan önemli destek sa?lam?? bulunanlar yönetim kurulu karar? ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derne?in ?ubesi aç?ld???nda dernek merkezinde kay?tl? bulunanlar?n üyelik kay?tlar? ?ubelere aktar?l?r. Yeni üyelik müracaatlar? ?ubelere yap?l?r. Üyeli?e kabul ve üyelikten silinme i?lemleri dernek yönetim kurulu taraf?ndan yap?l?r ve en çok doksan gün içinde bir yaz?yla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Ç?kma

Madde 5 – Her üye yaz?l? olarak bildirmek kayd?yla, dernekten ç?kma hakk?na sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ula?t??? anda ç?k?? i?lemleri sonuçlanm?? say?l?r. Üyelikten ayr?lma, üyenin derne?e olan birikmi? borçlar?n? sona erdirmez.

Üyelikten Ç?kar?lma

Madde 6 – Dernek üyeli?inden ç?kar?lmay? gerektiren haller.

  1. Dernek tüzü?üne ayk?r? davran??larda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaç?nmak,
  3. Yaz?l? ikazlara ra?men üyelik aidat?n? bir sene içinde ödememek,
  4. Dernek organlar?nca verilen kararlara uymamak.
  5. Üye olma ?artlar?n? kaybetmi? olmak,
  6. Yukar?da say?lan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karar? ile üyelikten ç?kar?labilir.
  7. Dernekten ç?kan veya ç?kar?lanlar, üye kay?t defterinden silinir ve dernek malvarl???nda hak iddia edemez.

Gizlilik ve Güvenlik Politika Bilgisi
molbioturk.org, i?bu Gizlilik Politikas? ve Kullan?m Sözle?mesi’nde tan?ml? olan haller haricinde ki?isel bilgileri herhangi bir ?irket veya üçüncü ki?ilere aç?klamayacakt?r. molbioturk.org hiç bir zaman ziyaretçilerin, kay?tl? kullan?c?lar?n ve ortaklar?n ki?isel bilgilerini üçüncü ?ah?slara satmamaktad?r.

Ki?isel bilgiler; ad? soyad?, adresi, telefon numaras?, e-posta adresi gibi kullan?c?y? tan?mlamaya yönelik her türlü di?er bilgiyi ifade etmektedir.

molbioturk.org, ki?isel bilgileri kendi bünyesinde kullan?c? profili belirlemek ve istatistiksel çal??malar yapmak amac?yla kullanabilecek ve sadece bu çal??malar?n yap?lmas? amac?yla üçüncü ki?iler ile payla?abilecektir.

molbioturk.org, ki?isel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümlülü?ü olarak addetmeyi, gizlili?in sa?lanmas? ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini veya yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. molbioturk.org ‘un gerekli bilgi güvenli?i önlemlerini almas?na kar??n, www.molbioturk.org sitesine ve sisteme yap?lan sald?r?lar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü ki?ilerin eline geçmesi durumunda, molbioturk.org’un herhangi bir sorumlulu?u olmayacakt?r.

molbioturk.org, www.molbioturk.org sitesi dahilinde ba?ka sitelere link verebilir. molbioturk.org, link vas?tas?yla eri?ilen sitelerin gizlilik uygulamalar? ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta??mamaktad?r.

molbioturk.org, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad?r. IP adresleri, kullan?c?lar? genel bir ?ekilde tan?mlamak ve kapsaml? demografik bilgi toplamak amac?yla da kullan?labilir.

molbioturk.org, kullan?c?lara ve kullan?c?lar?n www.molbioturk.org sitesinin kullan?m?na dair bilgileri, teknik bir ileti?im dosyas?n? (Çerez – Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullan?c?lar dilerlerse teknik ileti?im dosyas?n?n gelmemesi veya teknik ileti?im dosyas? gönderildi?inde ikaz verilmesini sa?layacak biçimde taray?c? ayarlar?n? de?i?tirebilirler.