How can I be a Member?

To sign up for membership in the Molecular Biology Association (MBD) please complete the following steps:

 • Download and fill in the membership application form.
 • Pay the 1. Application fee (20.- TRY) and the 2. Annual Membership fee (50.- TRY) by bank transfer to the following bank account:Garanti Bankas?, Bo?aziçi ?ubesi
  IBAN: TR68 0006 2000 3030 0006 2988 11
  Ba?vuru ücreti olarak yat?raca??n?z 20.-TL, ba?vuru sürecindeki giderleri kar??lamak üzere al?nd??? için ba?vuru kabul edilmez ise iade edilmeyecektir.
 • Üyelik dilekçesi, üye aidat ödeme dekontu ve foto?raf?n?z?n ç?kt?lar?n?yeniuye@molbioturk.org adresine gönderiniz.
 • Üye Kay?t Fi?i’ni eksiksiz doldurunuz.
 • Üyelik müracaatlar? Dernek Yönetimince de?erlendirilerek sonuç müracaat sahibine bildirilecektir.

Moleküler Biyoloji Mail Grubu’na e-posta yollamak için:

Dernek ba?vurusunda kulland???n?z e-posta hesab?ndan molekuler-biyoloji-dernegi@googlegroups.com adresine email gönderebilirsiniz.

Bu e-posta grubunu:

 1. dernek ile ilgili duyurular,
 2. toplant? duyurular?,
 3. pozisyon duyurular? (i? ilanlar?),
 4. ara?t?rman?zda kullanmak amac?yla materyal talepleri (malzeme, enzim, antikor, plasmid, hücre hatt? vs.) için kullanabilirsiniz.

Baz? kurallar:
Lütfen moleküler biyoloji derne?inin kapsam?nda olmayan konular hakk?nda bu gruba email yollamay?n. Bu e-posta grubunu kullan?rken emailinizin çok de?i?ik konumdaki insanlara (Profesörler, ö?retim üyeleri, ö?renciler, ?irket çal??anlar?) ula?aca??n? lütfen unutmay?n.
Yollanmamas? gereken baz? e-postalar:

 • Bayram tebrikleri
 • Kan aran?yor e-postalar?
 • Genel olarak spam say?labilecek e-postalar (f?kralar, di?er üyelere sayg?s?z içerik ta??yan e-postalar, forward e-postalar).
 • Belirteç talebinde bulunuyor ya da bir konuda yard?m talep ediyorsan?z, e-posta grubunun ar?ivini taray?p bu talebin daha önce yap?lmad???n? lütfen kontrol edin.
  Bunu http://groups.google.com/group/molekuler-biyoloji-dernegi adresinden tarayabilirsiniz. Dernek ba?vurusunda bildirdi?iniz e-posta hesab? gmail hesab? de?il ise, bu sayfadaki email ar?ivlerine ula?mak için, gmail hesab?n?z?admin@molbioturk.org adresine bildirerek kay?t ettirmeniz gerekmektedir.
 • Dernek üyesi olmayan bir ki?i ya da kurum ad?na yollayaca??n?z e-postalar için lütfen admin@molbioturk.org adresine yazarak izin isteyiniz.

Not: Access Google Groups on your Android™ or Apple® iOS device by scanning this QR code or pointing your mobile browser to:
https://groups.google.com/forum/m/