Kimler Üye Olabilir?

Kimler Üye Olabilir?

Dernekler kanununa göre dernek kurma hakk?na sahip her Fen, T?p, Eczac?l?k, Di?çilik veya Veterinerlik Fakülteleri mezunu olan, veya Mühendislik Fakültesi mezunu olmakla birlikte Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik alanlar?ndan birinde uluslaras? bilimsel yay?n? olan, ve derne?in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu do?rultuda çal??may? kabul eden ve Mevzuat?n öngördü?ü ko?ullar?n? ta??yan her gerçek ve tüzel ki?i bu derne?e üye olabilir.