Gizlilik ve Güvenlik Politikas?

molbioturk.org, i?bu Gizlilik Politikas? ve Kullan?m Sözle?mesi’nde tan?ml? olan haller haricinde ki?isel bilgileri herhangi bir ?irket veya üçüncü ki?ilere aç?klamayacakt?r. molbioturk.org hiç bir zaman ziyaretçilerin, kay?tl? kullan?c?lar?n ve ortaklar?n ki?isel bilgilerini üçüncü ?ah?slara satmamaktad?r.

Ki?isel bilgiler; ad? soyad?, adresi, telefon numaras?, e-posta adresi gibi kullan?c?y? tan?mlamaya yönelik her türlü di?er bilgiyi ifade etmektedir.

molbioturk.org, ki?isel bilgileri kendi bünyesinde kullan?c? profili belirlemek ve istatistiksel çal??malar yapmak amac?yla kullanabilecek ve sadece bu çal??malar?n yap?lmas? amac?yla üçüncü ki?iler ile payla?abilecektir.

molbioturk.org, ki?isel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümlülü?ü olarak addetmeyi, gizlili?in sa?lanmas? ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini veya yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. molbioturk.org ‘un gerekli bilgi güvenli?i önlemlerini almas?na kar??n, www.molbioturk.org sitesine ve sisteme yap?lan sald?r?lar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü ki?ilerin eline geçmesi durumunda, molbioturk.org’un herhangi bir sorumlulu?u olmayacakt?r.

molbioturk.org, www.molbioturk.org sitesi dahilinde ba?ka sitelere link verebilir. molbioturk.org, link vas?tas?yla eri?ilen sitelerin gizlilik uygulamalar? ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta??mamaktad?r.

molbioturk.org, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad?r. IP adresleri, kullan?c?lar? genel bir ?ekilde tan?mlamak ve kapsaml? demografik bilgi toplamak amac?yla da kullan?labilir.

molbioturk.org, kullan?c?lara ve kullan?c?lar?n www.molbioturk.org sitesinin kullan?m?na dair bilgileri, teknik bir ileti?im dosyas?n? (Çerez – Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullan?c?lar dilerlerse teknik ileti?im dosyas?n?n gelmemesi veya teknik ileti?im dosyas? gönderildi?inde ikaz verilmesini sa?layacak biçimde taray?c? ayarlar?n? de?i?tirebilirler.