Doktora Ba?ar? Ödülü 2017

11 Mart 2016

Bu y?l üçüncüsü duzenlenen MBD Doktora Bas?ar? O?du?lu?, doktora o?g?renimine devam etmekte veya tez c?al?s?malar?n? 1 Ocak 2015 tarihinden sonra bitirmis? ve doktora tez çal??malar?ndan uluslararas? bilimsel dergilerde en az bir bilimsel yay?n? olan/kabul edilen bas?ar?l? genç bilim insan?na verilecektir. Ba?vurular çal??malar?n o?zgu?nlu?k, yenilikçilik ve yayg?n etkileri u?zerinden kompetitif olarak deg?erlendirilecektir. Bu kapsamda verilecek o?du?l miktar? 3,000 (U?ç bin) TL’dir. O?du?le lay?k go?ru?len aday?n o?du?l takdimi  Moleku?ler Biyoloji Derneg?i Kongresi’nde yap?lacakt?r. O?du?l sahibinin o?du?le lay?k bulunan çal??mas?n? o?zetleyecek k?sa bir so?zlu? sunum yapmas? beklenmektedir.

MBD Doktora Ba?ar? O?du?lu?’ne Ba?vuru Ko?ullar?:
-Bas?vuru aday?n?n, doktoras?na halihaz?rda devam ediyor olmas? veya doktora derecesini 1 Ocak 2015 tarihinden sonra alm?s? olmas? -Bas?vuru aday?n?n doktora tez c?al?s?malar?n?n moleku?ler biyoloji ve/ veya dig?er moleku?ler yas?am bilimleri alanlar?n?n birinden olmas?

– Ba?vuruyu olu?turan bilimsel yay?n(lar) ?n doktora tez çal??malar?ndan kaynaklanmas? ve yay?n(lar)daki yaz??madan sorumlu yazar adresinin Tu?rkiye’deki bir u?niversite veya ara?t?rma enstitu?su?nu?n adresi olmas? gerekmektedir.*

Bas?vuru ic?in istenen belgeler:

1. Akademik o?zgec?mis?
2. Doktora derecesini alm?s? adaylar?n

tezlerinin, doktora o?g?renimlerine devam eden adaylar?n tez o?nerilerinin birer bas?l? kopyas?

3. Bilimsel yay?n(lar)?n birer bas?l? kopyas?

4. Aday taraf?ndan tez c?al?s?malar?n?/tez o?nerisini o?zetleyen ve bu c?al?s?malar?n moleku?ler biyoloji ve dig?er moleku?ler yas?am bilimleri alanlar?ndaki aras?t?rmalara olas? etkilerini tan?mlayan ve 500 kelimeyi geçmeyecek bir yaz?

Bog?azic?i U?niversitesi
Moleku?ler Biyoloji ve Genetik Bo?lu?mu? Sekreterlig?i
Kuzey Park Binas? Oda No: 317
34342 Bes?iktas?/ I?stanbul adresine go?ndermeleri gerekmektedir.

“*” Bir yay?n ile sadece bir ba?vuru yap?labilir ve ba?vuru aday?n?n ba?vurusunu olus?turan yay?n(lar)da ag??rl?kl? yazar olmas? beklenir.